Правила и условия

Услугата LEI се предоставя от F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH (номер на LEI 98450069D77R7698B317). LEI.net е регистрационен агент на LEI. F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH оперира под търговската марка LEI.net™.

1. Нов LEI, подновяване на LEI или процес на прехвърляне

1.1 За да кандидатствате за LEI номер/подновяване на съществуващ номер или прехвърляне на LEI номер под наше управление, попълнете съответния формуляр за кандидатстване, изпратете данните си и платете за услугата с кредитна карта, PayPal или банков превод. 

1.2. Заявителят се съгласява, че при подаване на формуляра приема условията на LEI.net™. Заявителят потвърждава, че има пълни правомощия да подаде заявление за LEI номер от името на юридическото лице. Заявителят потвърждава, че подадените данни са верни и че е наясно, че данните му за контакт могат да бъдат предоставени на LOU (Local Operating Unit). 

1.3 Новият заявител на LEI дава всички права на LEI.net™ да кандидатства за LEI код от името на юридическото лице. Заявителят за подновяване на LEI дава всички права на LEI.net™ да поднови LEI от името на юридическото лице. Заявителят за прехвърляне на LEI дава разрешение за прехвърляне на LEI под наше управление. Заявителят за прехвърляне на LEI е наясно, че прехвърлянето на LEI води/може да доведе до промяна на LOU. 

1.3.1 Заявителят е запознат и се съгласява да предостави всички права на LEI.net™ да подпише условията на избрания LOU. Например условията за предоставяне на услуги за RapidLEI могат да бъдат намерени на https://www.lei.net. Условията за предоставяне на услуги сред ЛОУ са много сходни, тъй като всички те следват насоките на GLEIF.  

1.4 . LEI.net™ ще започне процеса на регистрация на LEI скоро след като клиентът извърши плащането. Заявителят е наясно, че може да се свърже с него, за да предостави писмо за упълномощаване (пълномощно) или друго доказателство, че заявителят е упълномощен да подаде заявление за LEI от името на юридическото лице. Заявителят е наясно, че ако бъде помолен и не представи такова пълномощно, LEI.net™ не може да продължи със заявката. Ако заявителят не представи такива документи, LEI.net™ си запазва правото да не възстановява суми.

1.5 LEI.net™ може също така да се свърже с клиента, за да предостави допълнителни документи, доказващи регистрацията на юридическото лице, или документи, доказващи лицето(ата), упълномощено(и) да представлява(т) юридическото лице. Заявителят е наясно, че при поискване и непредставяне на такива документи LEI.net™ не може да продължи разглеждането на заявлението. Ако заявителят не представи такива документи, LEI.net™ си запазва правото да не възстановява суми.

1.6 LEI кодът ще бъде предоставен възможно най-скоро след извършване на плащането. В повечето случаи LEI кодът ще бъде предоставен за по-малко от 24 часа. В някои редки случаи обаче това може да отнеме до цяла седмица. Процесът на подновяване или прехвърляне на LEI може да отнеме до 7 дни. След като LEI кодът бъде издаден или подновен, на предоставения от заявителя адрес на електронна поща ще бъде изпратено електронно съобщение с фактура.

1.7 Заявителят е наясно и се съгласява, че заявлението ще се счита за окончателно след подаване на данните и извършване на плащането. Ако клиентът е подал заявление за нов LEI или е поръчал подновяване или прехвърляне на LEI и е приел Общите условия, заявлението се счита за окончателно и клиентът не може да го оттегли. Ако заявителят е предоставил достатъчно информация за предоставяне на LEI, процесът не може да бъде спрян и LEI ще бъде издаден.

2.  Многогодишни договори 

За удобство на клиентите LEI.net™ предлага възможност за предварително заплащане на таксата за подновяване за период до 5 години.

2.1 Ако клиентът е закупил услугата за подновяване на LEI за няколко години, LEI.net™ ще покрие разходите за подновяване за закупения период и ще подновява данните на компанията в базата данни на GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) ежегодно въз основа на данните, предоставени в публичните регистри на компаниите. Клиентът приема, че данните за юридическото лице ще бъдат автоматично коригирани в съответствие с официалните документи за регистрация на юридическото лице, ако те са се променили в сравнение с предишните записи на данни в базата данни GLEIF. 

2.2 Клиентът се съгласява да уведоми LEI.net™ в случай на промяна в данните, които не могат да бъдат валидирани от публичните фирмени регистри (напр. данни от ниво 2, които трябва да валидират предприятието майка или крайното предприятие майка).  LEI.net™ ще промени данните по съответния начин чрез съответния LOU. 

2.3 Ако подписващият орган се е променил по време на периода на автоматично подновяване, LEI.net™ ще поиска да предостави ново оторизационно писмо от съответния подписващ орган. Ако клиентът не успее да предостави подписано от съответното лице писмо за упълномощаване, LEI.net™ не може да продължи с автоматичното подновяване. LEI ще бъде подновен, след като клиентът предостави Писмо за упълномощаване от законния представител на дружеството или може да предостави доказателство, че е упълномощен да подпише формуляра за упълномощаване. 

2.4 Ако в срок от 60 дни не бъде представено оторизационно писмо, LEI.net™ има право да анулира многогодишния договор и да не възстановява суми. 

2.5Ако клиентът поръча многогодишно подновяване на своя LEI (например 5-годишен LEI) и по-късно открие, че вече не се нуждае от активен LEI или желае да прехвърли своя LEI на друг доставчик на LEI услуги, прехвърлянето е възможно, но многогодишният договор ще бъде автоматично анулиран и клиентът няма право на възстановяване на сумата.

2.6. Независимо дали клиентът е закупил услугата за подновяване за няколко години (2-5), данните за LEI ще се актуализират всяка година. Следователно „СЛЕДВАЩАТА ДАТА НА ПОДНОВЯВАНЕ“ в базата данни на GLEIF обикновено е моментът на издаване на LEI/последното подновяване + 365 дни, но никога повече от 425 дни в бъдещето. 

2.7. Клиентите, които поръчват услугата за регистрация на LEI за 1 година, могат да изберат техният LEI да се подновява автоматично на годишна база. 

2.7.1  Ако клиентът е избрал автоматичното годишно подновяване на своя LEI, той ще бъде таксуван 60 дни преди „следващата дата на подновяване“ на LEI. Плащането ще бъде удържано от същата сметка, която е била предоставена за първото плащане.   

2.7.2 Клиентите ще бъдат уведомени за предстоящото автоматично подновяване по имейл. Те ще разполагат с 5-дневен срок за подаване на промени в данните си за LEI, в случай че е необходимо нещо да бъде актуализирано. След изтичането на 5-дневния период LEI Register ще започне процеса на подновяване. След приключване на процеса на подновяване клиентите ще получат окончателно потвърждение по електронната поща с окончателната фактура за услугата по подновяване.

3. Ускорено обслужване

Ускорената услуга е само за нови клиенти на LEI. Fast-track подкрепя юридически лица, регистрирани в Companies House, които нямат или не отчитат данни от ниво 2 (родителска структура). Ако клиентът отговаря на условията за бърза процедура, опцията за бърза процедура ще бъде представена преди поръчката. Ако няма такава опция, тогава не сме намерили съответствие между регистрационния номер на юридическото лице и базата данни на Companies House или в заявлението е докладвана родителска структура. В този случай заявлението за LEI ще бъде третирано като обикновено заявление.

3.1 Ако на страницата за поръчка е представена опцията за ускоряване, тя е безплатна за многогодишни договори. За едногодишни договори ще бъде начислена допълнителна такса от 30 GBP за услугата за ускорено проследяване. 

3.2 LEI.net™ гарантира, че ще предостави нов LEI в рамките на 3 часа за клиентите, които се нуждаят от ускорена процедура. 

3.3 Ако LEI.net™ не успее да достави LEI в рамките на 3 часа, допълнителната такса за бързата услуга ще бъде възстановена. Тъй като не изискваме доплащане за ускорена услуга за многогодишни договори, няма да бъдат възстановявани суми за многогодишни клиенти. 

3.4  LEI.net™ ще положи разумни усилия да предостави LEI в обещаните срокове.

4.  Такси и политика на възстановяване

Таксите за поръчка на нов LEI, прехвърляне на LEI или подновяване на LEI можете да намерите в раздела „Разходи за LEI“ на тази уебстраница или на тази връзка.  LEI.net™ има право да начислява такса за възстановяване в размер на 30 GBP за всяко възстановяване. Таксата за ускорена услуга е 30 GBP. 

4.1 LEI.net™ има право да откаже възстановяване на суми, ако:

4.1.1 Покупката е отчетена като окончателна.

4.1.2 Клиентът прехвърля LEI на друг доставчик на услуги.

4.1.3. Клиентът не представя доказателство за упълномощаване, доказателство за регистрация на юридическо лице или друга документация, необходима за издаване/прехвърляне или подновяване на LEI в рамките на 60 дни от подаването на заявлението. 

5. Приложимо право

Това споразумение и всички спорове или претенции (включително извъндоговорни спорове или претенции), произтичащи от или във връзка с него, неговия предмет или формиране, се уреждат и тълкуват в съответствие с германското законодателство.

 Окончателни условия

Клиентът носи пълна отговорност за всички дейности, свързани с LEI номера, които са свързани с юридическото лице, което представлява. LEI.net™ не носи никаква отговорност за евентуални щети, свързани с LEI номера.

LEI.net™ работи като регистрационен агент на LEI от името на клиента и си сътрудничи с акредитираните от GLEIF LOU за поръчване, подновяване или прехвърляне на LEI за техните клиенти.

LEI.net™ си запазва правото да прави промени в своите Правила и условия по всяко време. Документ, в който са описани актуалните Общи условия, винаги може да бъде намерен на уебсайта: www.lei.net