Podmínky a pravidla

Službu LEI poskytuje společnost F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH (číslo LEI 98450069D77R7698B317). LEI.net je registračním agentem LEI. Společnost F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH působí pod ochrannou známkou LEI.net™.

1. Proces získání nového LEI, obnovení LEI nebo převodu LEI

1.1 Chcete-li požádat o číslo LEI / obnovit stávající číslo nebo převést číslo LEI pod naši správu, vyplňte příslušný formulář žádosti, odešlete své údaje a zaplaťte za službu kreditní kartou, službou PayPal nebo bankovním převodem. 

1.2. Žadatel souhlasí s tím, že odesláním formuláře přijímá podmínky společnosti LEI.net™. Žadatel potvrzuje, že je plně oprávněn žádat o číslo LEI jménem právnické osoby. Žadatel potvrzuje, že předložené údaje jsou správné a že si je vědom toho, že jeho kontaktní údaje mohou být sdíleny s LOU (Local Operating Unit). 

1.3 Nový žadatel o kód LEI uděluje společnosti LEI.net™ veškerá práva k podání žádosti o kód LEI jménem právnické osoby. Žadatel o obnovení kódu LEI uděluje společnosti LEI.net™ veškerá práva k obnovení kódu LEI jménem právnické osoby. Žadatel o převod LEI dává souhlas k převodu LEI pod naši správu. Žadatel o převod LEI si je vědom, že převod LEI znamená/može znamenat změnu LOU. 

1.3.1 Žadatel si je vědom a souhlasí s tím, že dává společnosti LEI.net™ veškerá práva k podpisu podmínek vybraného LOU. Například podmínky služby RapidLEI lze nalézt na adrese https://www.lei.net. Podmínky poskytování služeb mezi LOU jsou velmi podobné, protože se všechny řídí pokyny GLEIF.  

1.4 . LEI.net™ zahájí proces registrace LEI krátce poté, co klient provede platbu. Žadatel si je vědom toho, že může být kontaktován, aby předložil pověřovací dopis (plnou moc) nebo jiný doklad o tom, že je oprávněn podat žádost o LEI jménem právnické osoby. Žadatel si je vědom toho, že pokud bude požádán a takové zmocnění nepředloží, LEI.net™ nemůže v žádosti pokračovat. Pokud žadatel takové doklady nepředloží, vyhrazuje si LEI.net™ právo nevydat žádné náhrady.

1.5 Společnost LEI.net™ může rovněž kontaktovat zákazníka, aby předložil další důkazní dokumenty týkající se registrace právnické osoby nebo dokumenty, které dokládají osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu. Žadatel si je vědom toho, že pokud bude požádán a žádné takové dokumenty nepředloží, LEI.net™ nemůže v žádosti pokračovat. Pokud žadatel takové dokumenty nepředloží, společnost LEI.net™ si vyhrazuje právo nevydat žádné náhrady.

1.6 Kód LEI vám bude poskytnut co nejdříve po provedení platby. Ve většině případů bude kód LEI vydán do 24 hodin. V některých výjimečných případech to však může trvat až celý týden. Proces obnovy nebo převodu kódu LEI může trvat až 7 dní. Po vydání nebo obnovení kódu LEI bude na e-mailovou adresu uvedenou žadatelem zaslán e-mail s fakturou.

1.7 Žadatel si je vědom a souhlasí s tím, že žádost bude považována za konečnou po předložení údajů a provedení platby. Pokud klient podal žádost o nový LEI nebo si objednal obnovu či převod LEI a souhlasil s podmínkami, považuje se žádost za konečnou a není možné, aby ji klient odvolal. Pokud žadatel poskytl dostatek informací pro přidělení LEI, nelze proces zastavit a LEI bude vydán.

2.  Víceleté smlouvy 

Pro pohodlí zákazníků nabízí LEI.net™ možnost předplatit poplatek za obnovení až na 5 let dopředu.

2.1 Pokud si klient zakoupil službu obnovy LEI na více let, LEI.net™ uhradí náklady na obnovu za zakoupené období a každoročně obnoví údaje společnosti v databázi GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) na základě údajů poskytnutých ve veřejných rejstřících společností. Klient souhlasí s tím, že údaje o právnických osobách budou automaticky opraveny podle oficiálních registračních dokumentů subjektů, pokud se změnily oproti předchozím záznamům údajů v databázi GLEIF.

2.2 Klient souhlasí s tím, že bude společnost LEI.net™ informovat v případě, že došlo ke změně údajů, které nelze ověřit z veřejných rejstříků společností (např. údaje úrovně 2, které mají ověřit mateřský nebo konečný mateřský subjekt).  LEI.net™ údaje odpovídajícím způsobem změní prostřednictvím příslušného LOU. 

2.3 Pokud se během období automatické obnovy změnil podepisující orgán, společnost LEI.net™ požádá o předložení nového autorizačního dopisu od příslušného podepisujícího orgánu. Pokud klient nepředloží autorizační dopis podepsaný příslušnou osobou, LEI.net™ nemůže pokračovat v automatické obnově. LEI bude obnoven, jakmile zákazník předloží Letter of Authorisation od zákonného zástupce společnosti nebo může doložit, že je oprávněn podepsat autorizační formulář. 

2.4 Pokud nebude do 60 dnů předložen žádný autorizační dopis, má společnost LEI.net™ právo víceletou smlouvu zrušit a peníze nebudou vráceny. 

2.5 Pokud si klient objedná víceleté prodloužení svého kódu LEI (např. pětiletý kód LEI) a později zjistí, že již aktivní kód LEI nepotřebuje nebo že by chtěl svůj kód LEI převést k jinému poskytovateli služeb LEI, je převod možný, ale víceletá smlouva bude automaticky zrušena a klient nemá nárok na vrácení peněz.

2.6. Bez ohledu na to, zda si klient zakoupil službu obnovy na více let (2-5), budou údaje LEI aktualizovány každoročně. Proto je „DATUM DALŠÍ OBNOVY“ v databázi GLEIF obvykle čas vydání/poslední obnovy LEI + 365 dní, nikdy však více než 425 dní v budoucnosti. 

2.7. Zákazníci, kteří si objednají službu registrace LEI na 1 rok, si mohou zvolit automatickou roční obnovu svého LEI. 

2.7.1 Pokud si zákazník zvolil automatickou roční obnovu svého LEI, bude mu poplatek účtován 60 dní před „datem příští obnovy“ LEI. Platba bude odečtena ze stejného účtu, který byl poskytnut pro první platbu. 

2.7.2 Zákazníci budou o nadcházejícím automatickém prodloužení informováni e-mailem. Budou mít pětidenní lhůtu na předložení změn svých údajů LEI v případě, že bude třeba něco aktualizovat. Po uplynutí pětidenní lhůty zahájí registr LEI proces obnovy. Po dokončení procesu obnovy obdrží zákazníci závěrečný potvrzující e-mail s konečnou fakturou za službu obnovy.

3. Zrychlená služba

Zrychlená služba je určena pouze pro nové klienty LEI. Fast-track podporuje právnické osoby registrované u Companies House, které nemají nebo nevykazují údaje úrovně 2 (rodičovská struktura). Pokud klient splňuje podmínky pro zrychlený postup, bude mu před pokladnou nabídnuta možnost zrychleného postupu. Pokud se tato možnost nezobrazí, pak jsme nenalezli shodu mezi registračním číslem subjektu a databází Companies House nebo byla v žádosti nahlášena rodičovská struktura. V takovém případě bude žádost o LEI považována za běžnou žádost.

3.1 Pokud je na stránce objednávky uvedena možnost zrychleného postupu, je tato možnost bezplatná pro víceleté smlouvy. U jednoletých smluv bude za zrychlenou službu účtován příplatek 30 GBP. 

3.2 LEI.net™ garantuje, že pro zrychlené zákazníky poskytne nový LEI do 3 hodin. 

3.3Pokud LEI.net™ nedoručí LEI do 3 hodin, bude vám vrácen příplatek za zrychlenou službu. Vzhledem k tomu, že u víceletých smluv nepožadujeme příplatek za zrychlenou službu, nebudou u víceletých zákazníků žádné peníze vráceny. 

3.4 Společnost LEI.net™ vynaloží přiměřené úsilí, aby poskytla LEI ve slíbeném termínu. 

4. Poplatky a pravidla pro vrácení peněz

Poplatky za objednání nového LEI, převod LEI nebo obnovení LEI naleznete v části „Náklady na LEI“ na této webové stránce nebo na tomto odkazu.  LEI.net™ má právo účtovat poplatek za vrácení ve výši 30 GBP za vrácení. Příplatek za zrychlenou službu činí 30 GBP. 

4.1 Společnost LEI.net™ má právo odmítnout vrácení peněz, pokud:

4.1.1 Nákup byl započítán jako konečný.

4.1.2 Klient převede LEI na jiného poskytovatele služeb. 

4.1.3. Klient nepředloží doklad o oprávnění, doklad o registraci právnické osoby nebo jinou dokumentaci potřebnou k vydání/převodu nebo obnovení LEI v průběhu 60 dnů od podání žádosti. 

5. Rozhodné právo

Tato smlouva a veškeré spory nebo nároky (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, jejím předmětem nebo vznikem se řídí a vykládají v souladu s německým právem.

Konečné podmínky

Klient je plně odpovědný za veškeré činnosti související s číslem LEI, které jsou spojeny s právnickou osobou, kterou zastupuje. LEI.net™ nenese žádnou odpovědnost za případné škody související s LEI.

LEI.net™ působí jako registrační agent LEI jménem klienta a spolupracuje s akreditovanými LOU GLEIF při objednávání, obnovování nebo převodu LEI pro své klienty.

Společnost LEI.net™ si vyhrazuje právo kdykoli změnit své smluvní podmínky. Dokument s aktuálními smluvními podmínkami je vždy k dispozici na webových stránkách: www.lei.net.