Co to jest LEI ?

Kod LEI w prostych słowach

LEI – numer identyfikacyjny dla osób prawnych (Legal Entity Identification Number).
Unikalny kod identyfikacyjny dla firm handlujących na rynkach finansowych (akcjami, obligacjami, kontraktami terminowymi, walutowymi itp.)
Każda transakcja przeprowadzona na rynkach finansowych jest powiązana z partnerem handlowym poprzez numer LEI.
Kody LEI są wykorzystywane przez organy regulacyjne do monitorowania rynków finansowych.
Kody LEI łączą rynki finansowe, przedsiębiorstwa i organy regulacyjne.
Numery LEI są nadawane przez akredytowane przez GLEIF jednostki LOU.
GLEIF – Fundacja Globalnego Identyfikatora Podmiotów Prawnych.
NIE MA HANDLU BEZ LEI.

Zalety kodu LEI

Przechwytywanie danych klientów jest prawdopodobnie największą zaletą numeru LEI. Wcześniej dowody osobiste musiały być kopiowane ręcznie i sprawdzane pod kątem poprawności, co było długotrwałym procesem, biorąc pod uwagę czasy. Ponadto potrzeba było wielu danych, aby zapewnić bezpieczną ścieżkę zakupu zapasów. Koncepcja numeracji LEI prowadzi do usprawnienia tego procesu. Z pomocą cyfryzacji różnych kroków, tylko mały formularz online jest dziś wymagane. Podobnie, aktualizacja, rozszerzenie i usunięcie danych firmy są teraz przedmiotem funkcjonalnego systemu, który może dobrze nadążyć za szybko rozwijającymi się międzynarodowymi rynkami finansowymi.

Otwarte i przejrzyste dane minimalizują ryzyko związane z międzynarodową transakcją finansową. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, kim jest partner handlowy i co reprezentuje. Zapewnia to bezpieczeństwo, które nie istniało w tej formie przed wprowadzeniem numeru LEI.

Struktura kodu LEI

Numer LEI jest standaryzowany przez certyfikat ISO 17442. Składa się on z kombinacji 20 cyfr i liter

1. LOU ID

2.0.0

3,Legal entity identifier

4.verification ID

Cyfry 1-4 zawsze oznaczają identyfikator LOU, które wystawiło LEI.
Cyfry 5-6 zawsze mają wartość 0.
Cyfry/litery 7-18 są unikalne dla każdego podmiotu.
Cyfry 19-20 są używane do weryfikacji.

Zgodnie z normą, każdy LEI jest powiązany z następującymi minimalnymi informacjami:

Oficjalna nazwa osoby prawnej, pod którą jest ona zarejestrowana w lokalnym rejestrze.
Zarejestrowany adres osoby prawnej.
Kraj rejestracji
Kod nazwy kraju i jego pododdziały.
Data pierwszego nadania LEI; data ostatniej aktualizacji informacji LEI oraz data wygaśnięcia, jeśli dotyczy.

Kody LEI są o tworzeniu połączeń!

Wizją GLEIF jest stworzenie jednolitego systemu numerów rejestracyjnych dla wszystkich firm na całym świecie. Obejmowałby on identyfikatory, które dostarczałyby znormalizowanych danych referencyjnych wysokiej jakości.

„Wierzymy, że ostatecznie za każdym biznesem powinna stać tożsamość. Posiadanie LEI pomoże w osiągnięciu tego celu.”

GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation.

1.2.3.4.
LOU ID
5.6.
0.0
7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
Identyfikator jednostki
19.20.
ID weryfikacji

Tło historyczne

Przed wprowadzeniem LEI w 2012 r. istniały już numery, które władze mogły wykorzystywać do śledzenia transferów pieniężnych. Numery te można było jednak wykorzystywać tylko do śledzenia transferów pieniężnych w obrębie granic danego kraju, co oznaczało, że ocena ryzyka międzynarodowych transakcji finansowych była możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Ten brak przejrzystości doprowadził do kryzysu finansowego w 2008 roku, dlatego też na szczycie G20 w Pittsburghu we wrześniu 2009 roku wiodące kraje uprzemysłowione i wschodzące postanowiły wprowadzić jednolity i międzynarodowy system.

Jego realizacją zajęła się Finacial Stability Board, powołana na spotkaniu w Londynie kilka miesięcy wcześniej. Organizacja ta sprawuje nadzór nad globalnym systemem finansowym. W czerwcu 2014 roku GLEIF został powołany przez Radę Stabilności Finansowej jako organizacja non-profit z misją promowania LEI. Za pośrednictwem GLEIF przedsiębiorcy, firmy i organizacje mogą uzyskać dostęp do Globalnego Indeksu LEI. Jest to ważne źródło wysokiej jakości danych o podmiotach referencyjnych. Dostęp do danych jest bezpłatny. GLEIF jest nadzorowany przez LEI Regulatory Oversight Committee, którego członkowie pochodzą z całego świata. W związku z tym GLEIF nie jest powiązany z żadnym państwem.

ISO 17442

Norma ISO 17442 definiuje zestaw danych, za pomocą których można w sposób nie budzący wątpliwości zidentyfikować osobę prawną. Każdy wnioskodawca musi dostarczyć te dane. Te tzw. dane poziomu 1 obejmują:

Nazwa osoby prawnej. Nazwa ta musi być zgodna z oficjalnymi spisami.
Adres
Kraj, w którym przedsiębiorstwo zostało założone
Kody dla nazw krajów i, jeśli dotyczy, podobszarów
Data nadania LEI, ostatnia aktualizacja i data wygaśnięcia.

Dane poziomu 1 dostarczają zatem dokładnych informacji o posiadaczu praw

Dane poziomu 2 dostarczają informacji o powiązaniach między spółkami. Dane poziomu 2 mogą być przekazywane wyłącznie przez spółki, których jednostka dominująca łączy sprawozdania finansowe swoich jednostek zależnych w jeden zestaw sprawozdań finansowych (konsolidacja). Dane Poziomu 2 mogą być przekazywane tylko z ostatnimi wspólnymi sprawozdaniami finansowymi jednostki dominującej i jednostki zależnej. W ten sposób firma potwierdza związek korporacyjny z firmą macierzystą.

Dyrektywa MiFID II

Skrót MiFID oznacza Markets in Financial Instrument Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). Regulacja ta ma na celu ochronę inwestorów, umożliwienie większej konkurencji i harmonizację europejskiego rynku finansowego. Dyrektywa MiFID I weszła w życie 31 stycznia 2007 roku. Obowiązywała ona do 2 stycznia 2018 roku, kiedy to została zastąpiona nową dyrektywą MiFID II. Termin MiFIR często pojawia się w połączeniu z MiFID-II. Często te dwa terminy zapisywane są jako jednostka MiFID II/MiFIR. MiFIR jest skrótem od Markets in Financial Instruments (Rynki instrumentów finansowych). Jest to rozporządzenie powiązane

Wdrożenie nowych wytycznych było dla firm dużym wyzwaniem. Samo zapoznanie się z liczącym 20 000 stron zbiorem przepisów nie było zadaniem, które można było wykonać w jedno popołudnie.

Wiele z tych regulacji dotyczy sprzedaży papierów wartościowych klientom indywidualnym. Dla klientów komercyjnych ma to niewielkie znaczenie. Jedyny istotny wpływ MiFID II dotyczy numerów LEI. Od 3 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy obracają papierami wartościowymi jako przedsiębiorcy, muszą posiadać ten numer.