LEI står för Legal Entity Identifier. Det är ett tjugocsiffrigt nummer som kan användas för att exakt identifiera innehavaren. Denna unika tilldelning av juridiska personer skapar större öppenhet på de internationella finansmarknaderna.

Förkortningen LOU står för Local Operation Unit och avser organisationer som utfärdar LEI-nummer för GLEIF:s räknin

Global Legal Entity Identifier Foundation, förkortat GLEIF, är en transnationell stiftelse baserad i Basel som grundades av Financial Stability Board 2014. GLEIF:s huvuduppgift är att utfärda LEI-nummer till LOU, som i sin tur utfärdar LEI-nummer till juridiska personer.

Global LEI System, förkortat GLEIS, är en världsomspännande databas som innehåller uppgifter om alla innehavare av ett LEI-nummer. Databasen kan läsas av vem som helst utan kostnad.

LEI-koden gör det möjligt att identifiera deltagare i finansiella transaktioner. Detta gör det lättare att uppfylla lagstadgade rapporteringskrav och förebygga risken för missbruk av finansiella transaktioner.

I regel utfärdas ett LEI-nummer inom 24 timmar efter mottagandet av betalningen. Förseningar kan uppstå på grund av otillräcklig information.

Ett LEI-nummer krävs av alla deltagare i finansiella transaktioner. Detta gäller bland annat för:
– Företag, deras dotterbolag och filialer.
– Stiftelser och fonder
– Icke vinstdrivande organisationer.
– Offentliga institutioner och myndigheter
– Ensamföretagare

När LEI-numret har utfärdats är det till en början giltigt i ett år. Efter detta år måste LEI-koden förnyas.

Om ett LEI-nummer inte längre är giltigt kan det associerade företaget inte genomföra några finansiella transaktioner med det. Om du är osäker på om ditt LEI-nummer fortfarande är giltigt kan du göra en sökning. Om numret inte längre är giltigt måste du förnya det.

När LEI-koden väl har utfärdats eller förnyats kan den inte ändras. Efter ett år måste du förnya LEI-numret. Du kan ansöka om LEI-nummer för flera år via vår webbplats. Vi tar hand om förnyelsen i tid.

Ett LEI-nummer kan sökas online hos ett LOU eller ett registreringsombud. För att göra detta måste du fylla i onlineformuläret och välja betalningsmetod. Du får LEI-koden inom en timme till den angivna e-postadressen.

Lei-koden består av totalt 20 siffror. Den börjar alltid med fyra siffror, vilket gör det möjligt att identifiera det ansvariga LOU. Därefter följer två nollor som skiljer LOU-koden från resten. Därefter följer en serie på tolv siffror och tal. Detta är den egentliga identifieringen av rättighetsinnehavaren. Slutligen finns det en kontrollsiffra. Denna är avsedd att förhindra att LEI-numret tilldelas en annan rättighetsinnehavare till följd av en felaktig inmatning.

Alla kan ta del av den information som är kopplad till ett LEI. De lagras i GLEIS, GLLEIF:s databas.

Förutom namnet på den juridiska personen publiceras också uppgifter om det juridiska hemvistet och huvudkontoret för det associerade företaget samt uppgifter om LEI-nummer.

LEI-nummer minskar risken för finansiella transaktioner på den internationella finansmarknaden, eftersom den ökade öppenheten gör det möjligt för de agerande parterna att informera sig om sina (potentiella) affärspartner.
Dessutom kan LEI underlätta kundregistrering, eftersom endast LEI-numret behöver anges i stället för en mängd uppgifter. På så sätt har banken all information som den behöver för att behandla sina finansiella transaktioner.

Du kan enkelt förnya LEI-numret på vår webbplats genom att fylla i den korta blanketten för förnyelse av LEI-nummer. Det är möjligt att teckna ett avtal för flera år, så att när ditt LEI-nummer löper ut tar vi automatiskt hand om förnyelsen.

Om ditt LEI-nummer redan är registrerat hos en annan tjänsteleverantör kan du överföra det till oss utan problem. För att göra detta använder du helt enkelt formuläret för överföring av LEI-nummer på vår webbplats.

Om den juridiska personen är registrerad i ett register, t.ex. handelsregistret, krävs ingen ytterligare dokumentation.
Vissa företag är direkt knutna till ett moderbolag. I detta fall krävs dokument som styrker denna koppling. Dessa kan vara årsbokslut eller koncernbokslut. För företag som är registrerade i handelsregistret är dessa handlingar onödiga.
Företag som inte är registrerade i något register måste på annat sätt visa att företaget existerar. Detta kan bland annat ske genom bolagsordning, företagsregistrering eller aktieägaravtal. Detta gäller även för enskilda firmor.
Fonder bevisar sin affärsverksamhet till exempel genom ett distributionstillstånd från BaFin

När du ansöker, se till att du anger det företag som förvaltar LEI-numret. Detta är inte nödvändigt om tillgångarna är registrerade i registerdomstolen. Om placeringstillgångarna är registrerade i registerrätten måste ett LEI-nummer sökas för institutet.

Om du vill ansöka om LEI-nummer för flera företag skickar du oss uppgifter om företagen (helst som ett Excel-kalkylblad). Vi tar hand om ansökan om LEI-nummer. Det är bäst att kontakta vår support för detta ändamål.

Ett LEI är oberoende av nationalitet. Du kan alltså ansöka om ett LEI när som helst via vår tjänst.

Registreringen på den här webbplatsen är gratis och utan några förpliktelser för dig

Denna tjänst är gratis på vår webbplats.

När du anger företagets namn ska du vara uppmärksam på att det stavas korrekt. Ofta används förkortningar även om företagsnamnet skrivs ut i sin helhet i handelsregistret.
Om du har ansökt om LEI-nummer först nyligen kan det hända att det ännu inte har tilldelats. Detta kan ta upp till 24 timmar. Vänta några timmar till och försök igen. Om du fortfarande inte kan hitta företaget kan du kontakta vår support.

I denna standard har Internationella standardiseringsorganisationen definierat uppgifter som gör det möjligt att tydligt identifiera juridiska personer. Eftersom det är en globalt giltig standard innehåller ISO 17442 ingen landskod. Varje juridisk person kan således identifieras unikt och uppgifterna är gratis tillgängliga för alla intresserade.
ISO 17442-standarden innehåller följande information:
– Ägarens namn som det står i handelsregistret eller andra register.
– Adress
– Det land där företaget grundades.
– Datum för tilldelningen av LEI.
– Kod för representation av landsnamnen.

Uppgifter på nivå 1 ger information om rättighetsinnehavaren.
Om detta är ett dotterbolag måste beroenden av ett moderbolag kartläggas. Denna information finns i nivå 2-data. Nivå 2-uppgifter behöver endast tillhandahållas om moderbolaget konsoliderar dotterbolagets finansiella rapporter. Moderbolagets senaste konsoliderade bokslut måste lämnas in vid inmatningen av uppgifterna.