Vad är LEI?

LEI-koden i enkla termer

LEI – ett identifieringsnummer för juridiska personer (Legal Entity Identification number).
En unik identifieringskod för företag som handlar på finansmarknaderna (med aktier, obligationer, terminer, valutahandel etc.).
Varje transaktion som genomförs på finansmarknaderna är kopplad till handelspartnern via ett LEI-nummer.
LEI-koder används av tillsynsmyndigheter för att övervaka finansmarknaderna.
LEI-koder kopplar samman finansmarknader, företag och tillsynsmyndigheter.
LEI-nummer utfärdas av GLEIF-ackrediterade LOU-företag.
GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation.
INGEN HANDEL UTAN LEI.

Fördelarna med en LEI-kod

Att samla in kunduppgifter är förmodligen den största fördelen med LEI-numret. Tidigare var man tvungen att kopiera ID-kort manuellt och kontrollera att de var korrekta, vilket var en långdragen process med tanke på tiden. Dessutom krävdes det en hel del uppgifter för att säkerställa en säker väg för ett lagerköp. Konceptet med LEI-nummering leder till en förbättring av processen. Med hjälp av digitalisering av de olika stegen krävs i dag endast ett litet onlineformulär. På samma sätt är uppdatering, utvidgning och radering av företagsuppgifter nu föremål för ett funktionellt system som kan hålla god takt med de internationella finansmarknaderna som utvecklas snabbt.

Öppna och transparenta uppgifter minimerar risken för en internationell finansiell transaktion. Detta gör det lätt att se vem handelspartnern är och vad de representerar. Detta ger en säkerhet som inte fanns i denna form före LEI-numret.

ANSÖKAN

Strukturen för en LEI-kod

Ett LEI-nummer är standardiserat genom ISO-certifikat 17442. Det består av en kombination av 20 siffror och bokstäver.

1. LOU ID

2.0.0

3,Identifiering av juridisk person

4.ID för verifiering

Siffrorna 1-4 anger alltid identiteten för det LOU som utfärdat LEI.
Siffrorna 5-6 har alltid värdet 0.
Siffrorna/bokstäverna 7-18 är unika för varje enhet.
Siffrorna 19-20 används för verifiering.

Enligt standarden ska varje LEI vara associerad med följande minimiinformation:

Det officiella namnet på den juridiska personen som den är registrerad med i det lokala registret.
Den juridiska personens registrerade adress.
Registreringsland
Landets namnkod och dess underavdelningar.
Datum för den första LEI-tilldelningen, datum för den senaste uppdateringen av LEI-informationen och utgångsdatum, om tillämpligt.

LEI-koder handlar om att skapa kontakter!

GLEIF:s vision är att skapa ett enhetligt registreringsnummersystem för alla företag i hela världen. Detta skulle innefatta identifierare som ger standardiserade och högkvalitativa referensuppgifter.

”Vi anser att det i slutändan bör finnas en identitet bakom varje företag. Att ha ett LEI hjälper oss att uppnå det målet.”

GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation.

1.2.3.4.
LOU ID
5.6.
0.0
7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
Enhetsidentifierare
19.20.
Verifierings-ID

Historisk bakgrund

Innan LEI infördes 2012 fanns det redan nummer som myndigheterna kunde använda för att spåra penningöverföringar. Dessa nummer kunde dock endast användas för att spåra penningöverföringar inom ett lands egna gränser, vilket innebar att riskbedömning av internationella finansiella transaktioner endast var möjlig i begränsad utsträckning. Denna brist på öppenhet ledde till en finanskris 2008, och därför beslutade de ledande industri- och tillväxtländerna att införa ett enhetligt och internationellt system vid G20-toppmötet i Pittsburgh i september 2009.

Den genomfördes av rådet för finansiell stabilitet, som hade inrättats vid mötet i London några månader tidigare. Denna organisation övervakar det globala finansiella systemet. I juni 2014 inrättades GLEIF som en icke-vinstdrivande organisation av Financial Stability Board med uppdraget att främja LEI. Genom GLEIF kan affärsmän, företag och organisationer få tillgång till det globala LEI-indexet. Detta är en viktig källa till högkvalitativa uppgifter om referensenheter. Tillgången till uppgifterna är gratis. GLEIF övervakas av LEI Regulatory Oversight Committee, vars medlemmar kommer från hela världen. Följaktligen är GLEIF inte knutet till någon stat.

ISO 17442

ISO 17442-standarden definierar en uppsättning uppgifter med hjälp av vilka den juridiska personen kan identifieras utan tvekan. Varje sökande måste tillhandahålla dessa uppgifter. Dessa så kallade nivå 1-data omfattar följande:

-Den juridiska personens namn. Detta måste överensstämma med de officiella katalogerna.

-Adress

-Det land där företaget grundades.

-Koder för landsnamnen och, i förekommande fall, för underområdena.

-Datum för tilldelningen av LEI, den senaste uppdateringen och utgångsdatumet.

Uppgifter på nivå 1 ger alltså exakt information om rättighetsinnehavaren.

Uppgifter på nivå 2 ger information om förhållandet mellan företagen. Uppgifter på nivå 2 kan endast lämnas av företag vars moderbolag sammanställer dotterbolagens bokslut i ett enda bokslut (konsolidering). Uppgifter på nivå 2 kan endast lämnas in med moderbolagets och dotterbolagets senaste gemensamma bokslut. Genom att göra detta bekräftar företaget sitt bolagsförhållande till moderbolaget.

MiFID II-direktivet

Akronymen MiFID står för direktivet om marknader för finansiella instrument. Syftet med denna förordning är att skydda investerare, möjliggöra ökad konkurrens och harmonisera den europeiska finansmarknaden. MiFID I-direktivet trädde i kraft den 31 januari 2007. Det gällde fram till den 2 januari 2018, då det ersattes av det nya MiFID II-direktivet. Termen MiFIR förekommer ofta i samband med MiFID-II. Ofta skrivs de två termerna som enheten MiFID II/MiFIR. MiFIR är en förkortning för Markets in Financial Instruments (marknader för finansiella instrument). Det är den tillhörande förordningen.

Genomförandet av de nya riktlinjerna var en stor utmaning för företagen. Att bara bekanta sig med det 20 000 sidor långa regelverket var inte en uppgift som kunde klaras av på en eftermiddag.

Många av bestämmelserna gäller försäljning av värdepapper till privatpersoner. För kommersiella kunder spelar det ingen större roll. Den enda betydande effekten av MiFID II är på LEI-nummer. Från och med den 3 januari 2018 måste alla näringsidkare som handlar med värdepapper som företagare ha detta nummer.